TONNAC PRODUCTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOLKWERKZAAMHEDEN

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Tolk: de natuurlijke en rechtspersonen waarvan dit lid zich bedient bij de uitvoering van de overeenkomst;

Opdrachtgever:
1. 1) de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht) met de
tolk heeft gesloten;
2. 2) de natuurlijke dan wel rechtspersoon die door middel van een volmacht/machtiging aan
een derde toestemming heeft gegeven om de overeenkomst (van opdracht) met de tolk te sluiten.

Overeenkomst (van opdracht):

1) de door TONNAC PRODUCTIONS
en de opdrachtgever te sluiten overeenkomst met betrekking tot de werkzaamheden;

2) de door tolk en opdrachtgever te sluiten overeenkomst met betrekking
tot tolkwerkzaamheden;
Honorarium: de financiële vergoeding exclusief verschotten die de tolk voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is overeengekomen, of die voor de betreffende tolkwerkzaamheden geldt; en
Verschotten: de kosten die de tolk in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt, waaronder die van door de tolk ingeschakelde derden.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
1.2 Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
1.3 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indiende tolk niet in de gelegenheid is geweest zich een duidelijk beeld van de door de opdrachtgever gewenste werkzaamheden te vormen.
1.4 De overeenkomst komt tot stand, zodra de schriftelijke acceptatie van het aanbod de tolk heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de opdrachtgever zich verenigt met een toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijk verklaring van eigen algemene voorwaarden.
1.5 Op alle opdrachten en eventuele vervolgopdrachten tussen de tolk en de opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.6 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de tolk aan de opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 2 – Wijzigingen
2.1 Wijzigingen in de opdracht en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de tolk en opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.2 Indien de opdrachtgever wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de tolk gerechtigd tot aanpassing van het honorarium, de verschotten of de leveringstermijn, of is de tolk bevoegd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 3 – Opzegging van de overeenkomst
3.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen.
3.2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt nádat de tolk zijn werkzaamheden is aangevangen, is de opdrachtgever betaling van de gehele opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde voorbereidings- c.q. researchwerkzaamheden,
3.3 Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt vóór aanvang van de werkzaamheden door de tolk, heeft de tolk recht op schadevergoeding, bestaande uit:
– 50% van het overeengekomen honorarium indien de opzegging tussen een en twee weken voor de overeengekomen datum/periode plaatsvindt; of
– 100% van het overeengekomen honorarium indien de opzegging binnen
één week voor de afgesproken datum/periode plaatsvindt.
Deze schadevergoeding is niet verschuldigd indien de opdracht meer dan twee weken van tevoren is afgezegd of als er door de tolk een vervangende opdracht wordt verkregen en aangegaan.
3.4 Bij opzegging is de opdrachtgever in alle gevallen verschuldigd de reeds gemaakte kosten inclusief niet annuleerbare kosten van derden, zoals reis- en verblijfkosten, kosten apparatuur.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht
4.1 De tolk is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met gebruikmaking van beschikbare vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever aangegeven doel.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft de tolk het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van de tolk voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.
4.3 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever al dan niet op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te verrichten werkzaamheden en verschaft de opdrachtgever informatie over de omstandigheden waaronder de werkzaamheden moeten worden verricht.
4.4 De opdrachtgever dient noodzakelijke informatie, zoals agenda, verslagen, presentaties, manuscripten en in het bijzonder teksten die worden opgelezen, ter voorbereiding op de opdracht zodra beschikbaar aan de tolk te verstrekken.
4.5 De tolk staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de tolk verstrekte gegevens en informatie en is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik daarvan.
4.6 De tolk zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens en informatie strikt vertrouwelijk behandelen.
4.7 De tolk is onafhankelijk in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. De opdrachtgever mag hierin geen inbreuk maken of ter zake instructies geven.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom van de tolk
5.1 De tolk zal de gesproken tekst mondeling vertolken.
5.2 Er worden geen opnamen – via audio, video of andere gegevensdragers – gemaakt van de tolkwerkzaamheden, door wie dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de betrokken tolk.
5.3 Elk gebruik van het werk van de tolk voor andere doeleinden dan die welke in de overeenkomst zijn vastgelegd, is onderworpen aan Nederlands intellectueel eigendomsrecht en vereist voorafgaande toestemming van de tolk alsmede de betaling van een vooraf overeen te komen vergoeding.
5.4 De opdrachtgever vrijwaart de tolk tegen aanspraken van derden wegens gepretendeerde inbreuk op eigendom, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten, hoe ook genaamd, in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Honorarium en betaling
6.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. De tolk kan vóór aanvang van en gedurende de werkzaamheden een voorschot in rekening brengen.
6.2 Werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
6.3 Tenzij anders is overeengekomen dienen declaraties uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na verstrijken van die termijn is de opdrachtgever bij nadere ingebrekestelling in verzuim, over het factuurbedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd vanaf de datum van het verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

Artikel 7 – Ontbinding
7.1 De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de opdrachtgever, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 8 – Overmacht
8.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de tolk geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de tolk niet in staat is zijn verplichtingen uit overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.
8.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de tolk opgeschort. Indien door overmacht nakoming van de verplichtingen door de tolk niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
8.3 Indien de tolk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtgever het honorarium voor deze werkzaamheden verschuldigd, alsmede alle gemaakte verschotten. Beide partijen zijn in dat geval bevoegd de overeenkomst, voor het niet uitgevoerde deel, partieel te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
9.1 De tolk is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de tolk toerekenbare tekortkoming. De tolk is niet- aansprakelijkheid voor gevolgschade onder welke titel dan ook, waaronder in ieder geval begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.
9.2 De tolk is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden ten gevolge of naar aanleiding van deze overeenkomst of de uitvoering hiervan. Opdrachtgever vrijwaart de tolk voor eventuele aanspraken ter zake van derden, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de tolk. Deze uitsluiting en vrijwaring gelden eveneens de eventuele derden die door de tolk bij deze overeenkomst of de uitvoering daarvan betrokken zijn.
9.3 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de tolk beperkt tot het bedrag van het gedeclareerde honorarium, althans tot de maximale dekking die de verzekering aan de tolk biedt in voorkomend geval, waarbij een eventueel eigen risico buiten beschouwing blijft.
9.4 De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens in geval van niet deugdelijk functioneren van door de tolk bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
9.5 De tolk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers, behoudens opzet of grove schuld. De tolk is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen, daarbij inbegrepen het teloorgaan van de vertrouwelijkheid als gevolg van overheidsmaatregelen op dit vlak.

Artikel 10 – Technische installaties
10.1 De technische installaties moeten in overeenstemming zijn met de ISO- Standaarden die gelden voor simultaan tolken.
10.2 De tolk dient direct zicht te hebben op de spreker(s) en visuele hulpmiddelen, zoals een projectiescherm.
10.3 Alle audio-installaties en visuele hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt bij het tolken moeten binnen direct bereik van de tolk beschikbaar zijn. De tolk is opgeen enkele wijze verantwoordelijk voor de staat, kwaliteit of de werking van technische voorzieningen.
10.4 De tolk beoordeelt ter plaatse of de technische installaties adequaat functioneren en voldoen aan de in 13.1 genoemde ISO-Standaarden. Als dit op basis van zijn oordeel niet het geval is, is hij niet gehouden (simultaan) te tolken gedurende de gehele periode van niet adequaat functioneren.
10.5 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verstrekking en inname van
mobiele technische apparatuur, zoals koptelefoons en microfoons. Schade aan of verlies van alle technische installaties is voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 11 – Werkomstandigheden
11.1 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor normale en goede omstandigheden waaronder de tolkdiensten op zijn of andere locatie dienen te worden verricht. In ieder
geval dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat de omstandigheden voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld door wetgeving in het kader van de arbeidsomstandigheden.
De Tolk onthoudt zich ervan rechtstreekse afspraken te maken met de organisator, noch opdrachten van hem aan te nemen. De aannemer zal zich ook onthouden van het aanbevelen van zichzelf aan de organisator, en van het overhandigen van zijn contactgegevens of het bekendmaken van informatie over deze overeenkomst, zoals prijzen, tarieven, enz. Indien zich tijdens de opdracht een nieuwe opdracht voordoet, zal de tolk de klant hiervan op de hoogte brengen zodat deze met de organisator verdere afspraken kan maken.
11.2 De tolk zal het beroepsgeheim zonder tijdsbeperking in acht nemen. De tolk is strikt vertrouwelijk ten aanzien van elke vorm van informatie die hij tijdens de opdracht verkrijgt. Na afloop van de opdracht zal de tolk alle papieren documenten vernietigen of, in geval van digitale documenten, op een veilige plaats bewaren of wissen. De contractant zal in geen geval documenten doorgeven aan derden zonder toestemming van de klant en de organisator.
Indien de contractant klachten heeft over de organisator, zal hij deze niet bespreken met de organisator of de eindklant, maar aankaarten bij de Opdrachtgever. Indien deze niet bereikbaar is, zal hij ze aankaarten bij de verantwoordelijke van de tolkencabine.

Artikel 12 – Geschillenregeling
12.1 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.
12.2 De opdrachtgever dient klachten over de werkzaamheden van de tolk binnen bekwame tijd na de uitvoering daarvan, schriftelijk aan de tolk kenbaar te maken. Klachten van de opdrachtgever ontslaan deze niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
13.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de tolk is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is geraakt, aanhangig te zijn gemaakt bij een Geschillencommissie, dan wel de bevoegde Nederlandse rechter, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of verjaring overeenkomstig de wet.

Vindplaats:
TONNAC PRODUTIONS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34340870.